tilbage til Voer VandværkVEDTÆGTER

FOR

VOER VANDVÆRK a.m.b.a.
§ 1. navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Voer Vandværk a.m.b.a.

Selskabets har hjemsted i Norddjurs Kommune.


§ 2. formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov
og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets
forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles
interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.


§ 3. medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem
af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder,
der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§ 4. medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det
af kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


§ 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet af
indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår vandværkets
regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo -
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser
over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets
rettigheder og forpligtelser over for selskabet.


§ 6. udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7. generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst
14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i
lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives
til bestyrelsen senest 1. januar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4 Behandling af indkomne forslag
5 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6 Valg af revisorer
7 Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer fremsætter
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter
modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.


§ 8. stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme
kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede
er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer,
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 9. bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende
valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte
fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til
administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Større anlægsvirksomhed, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en
særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


§ 10. tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves
dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 11. regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser,
kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de
generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.


§ 12. opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved
fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes
efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et
eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab,
der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


§ 13. ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 24/2-2011.

De træder i kraft den 1. januar 2011.

Med virkning fra 1. januar 2011 overtages fra interessentselskabet Voer Vandværk
samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende
reviderede og godkendte årsrapport for 2010, hvorefter intersentselskabet Voer Vandværk
er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der pr 31. december 2010 er valgt på
generalforsamlingen i interessentselskabet Voer Vandværk, indtræder med virkning fra
1. januar 2011 i de tilsvarende funktioner i Voer Vandværk A.m.b.a.


Underskrevet af Ole Knutsson (formand)

og Jens Hedeager Jensen (dirigent)